„ორგანული სომხეთი“

ბოლო წლებში ორგანულმა სოფლის მეურნეობამ მსოფლიოში უფრო სწრაფად გავრცელება დაიწყო და არც სომხეთი დარჩენილა მისგან.

„ორგანული სომხეთი“ სოფლის მეურნეობის არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა ორგანული საკვების წარმოების, გადამუშავებისა და მოხმარების, მდგრადი სოფლის მეურნეობის და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს ხელშეწყობის მიზნით. ასოციაციის ხედვაა ხელი შეუწყოს ხალხის ჯანმრთელობას და შექმნას სუფთა გარემო სომხეთში. „ორგანული სომხეთის“ წევრები აწარმოებენ და ხელს უწყობენ ადგილობრივი წარმოების საკვების მოხმარებას არა მხოლოდ სომხეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

ასოციაციამ დაამყარა მუშაობის პრინციპები და ღირებულებები, რომელთა სწორი უზრუნველყოფა მათი წარმატების გასაღებია. ამ ღირებულებებს შორისაა ჩართულობა, თანამშრომლობა, გამჭვირვალობა ფინანსურ და საკომუნიკაციო პროცესებში და ეფექტურობა.

„ორგანული სომხეთი“ შეიქმნა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს OASI პროგრამის მხარდაჭერით.

ამრიგად, ასოციაციის საქმიანობის მთავარი მიზანია სომხეთის ორგანული სექტორის გაუმჯობესება და განვითარება.

Loading