контактни точки България

Елена Костадинова

Специализация: Ръководител международни проекти с над 15 години опит в управление и координация на европейски проекти и партньорства и транснационални инициативи и мрежи, в областите на изграждането на капацитет, учене през целия живот, сътрудничество и обмен на добри практики, устойчивост и социално предприемачество, и т.н. В своята работа тя е била ангажирана и е подкрепяла множество образователни и неправителствени организации като активно е допринасяла за изпълнението на тяхната мисия чрез изследователска и експертна работа в областта на оценката на качеството, изграждане и поддържане на мрежи и маркетинга. С отличните си комуникационни умения и опит в областта на междукултурните отношения и устойчивите дейности, нейните изследователски интереси понастоящем са насочени към интелигентното земеделие, зелената и кръговата икономика, развитието на местните общности и др.

Образование: Магистър Счетоводство и контрол, Икономически университет, Варна;

Бакалавър Мениджмънт, Икономически университет, Варна

Контакти:
Е-поща: dabs.projects@gmail.com
Тел.: +359 58 655 626

членове на практикуващата общност

Проф. д-р Веселин Благоев

Принос в разработването на План за регионален бранд и брандинг стратегия

Специализация: Заместник ректор по Академични стандарти и връзки с бизнеса и Директор, Висше училище по мениджмънт (ВУМ), София

Веселин Благоев е професор по Маркетинг, с дългогодишен преподавателски стаж във ВУМК, УНСС, ТУ-София и НБУ. Сред основните курсове, които преподава на български език са Маркетинг мениджмънт, Международен маркетинг, Основи на маркетинга. На английски език д-р Благоев води дисциплините: Fundamentals of Marketing, Innovation Management, Managing Business Relationships, International Marketing Analysis and Management, Management Futures.

Проф. Благоев е консултирал над 100 български и чуждестранни компании, сред които Philips Components, Nina Ricci, Intel, SPARKY, DSL. Автор или съавтор е на 8 книги по маркетинг, както и на повече от 50 статии и доклади, публикувани в България или в чужбина.

•        Председател на Борда на Superbrands Bulgariа

•        Президент и главен редактор на Businessweek България.

•        Председател на Българска Асоциация по Маркетинг и член на American Marketing Association

•        Член на Борда на CEEMAN – Асоциация на Бизнес Училищата от Централна и Източна Европа, Член на Управителния съвет от 2003

•        Председател на СД, M -КАПИ АД

•        Член на Национална Асоциация по Международни Отношения (НАМО), Член на Националния съвет

•        Член-кореспондент на Международна Академия по Автоматизация , Москва

Образование:

Д-р по Маркетинг, Технически университет, София, България;

Магистър по мениджмънт, Технически университет София, България;

Магистър по приложна математика, Технически университет в София и Университет в Букурещ, Румъния

Области на експертиза: Маркетинг, Мениджмънт, Транс-културни анализи, Лидерство, Бизнес игри

Контакти:
Е-поща: dabs.projects@gmail.com
Tel.: –

Доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова

Принос за Идентифициране и проучване на логистичните центрове за търговия на едро и дребно със земеделска продукция, произведена по климатоустойчив начин

Специализация: Доцент д-р по Ботаника към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания   –  Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН) в продължение на повече от 30 год. Професионален опит в осъществяване на проучвания и изследвания (в т.ч. събиране, категоризиране, анализ и/или интерпретация на данни) в областта на биоразнообразието (вкл. хранително разнообразие), растителното разнообразие, екосистемите, етноботаниката  и др. Автор и експерт в национални и международни научни проекти, включително такива, предвиждащи организация и провеждане на теренни проучвания. Автор и съавтор на множество научни публикации и участник в научни, експертни съвети, комисии и др.

Образование:

Доктор по Ботаника

Магистър Биология

Контакти:
Е-поща: dessidim3010@gmail.com
Tel.: –

Д-р Цветан Христов

Принос в разработването на онлайн платформата AGREEN

Специализация: Поддръжка на компютърни системи в отдел Компютърни системи и технологии, и WEB-базирани софтуерни продукти в Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Образование:

Д-р на науките по Компютърни системи и технологии

Магистър по Компютърни системи и технологии

Контакти:
Е-поща: dabs.projects@gmail.com
Тел.: +359 58 655 626

Д-р Христо Стоянов

Принос в разработването на Климатоустойчиви модели за отглеждане на култури (България)

Специализация:

Опит в изследване, разработване на модели за селекция и отглеждане на земеделски култури, в т.ч. опитно дело, в качеството му на асистент и главен асистент в  Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево в продължение на 4 г.;

Разработване на прогнози и методи за увеличаване на добива и неговите компоненти и реакция на насаждения към средата;

Опит в наблюдение, анализ и  приложение на различни технологии и модели на отглеждане на културни растения, в т.ч. полеви експерименти, в работата му като главен асистент в  ДЗИ, гр. Генерал Тошево;

Автор и съавтор на научни публикации.

Образование:

Доктор на науките с научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”

Магистър Растителна защита;

Магистър Производство на посевен и посадъчен материал;

Магистър Счетоводство и контрол

Контакти:
Е-поща: hpstoyanov@abv.bg
Тел.: –

Проф. д-р Емил Пенчев

Принос в разработването на Климатоустойчиви модели за отглеждане на култури (България)

Специализация:

Над 38 год. трудов опит като научен работник в математическо моделиране и селекция на зърнени и технически култури в Добруджански земеделски институт -гр. Генерал Тошево;

Професионален опит в изследвания, проучвания, моделиране, анализиране и прогнозиране на продукцията и поведението на земеделските култури в работата му като професор в ДЗИ и собствена изследователска дейност, в т.ч. автор на научни публикации в областта на математическото моделиране в растениевъдството.

Образование:

Професор Математическо моделиране, професионално направление Растениевъдство;

Доктор на науките (ОНС) с научна специалност „Общо земеделие“;

Контакти:
Е-поща: dabs.projects@gmail.com
Tel.: –

Дияна Вълчанова

Принос в разработването на Обучителен курс „Предприемачество в климатоустойчивото земеделие“

Специализация:

Разработчик на учебни програми в ПОО и УЦЖ в областите География и туризъм, Мениджмънт и предприемачество, Агропредприемачество, Социални науки. Заместник-директор на учебно заведение (гимназия) с богат опит в разработването на учебни планове, учебни програми и обучителни материали.

Контакти: 
Е-поща: diana0203@mail.bg

Красимир Митев

Експерт за поддръжка на онлайн платформата AGREEN

Специализация:

Магистър Информатика, придобита квалификация Ръководител информационни и комуникационни технологии и системи за управление, ШУ К. Преславски; Бакалавър с придобита квалификация Информационен администратор, информационен брокер.

Допълнителна квалификация:

Преподавателска правоспособност от ДМОМ към ВУМ, Преподавател по Информатика и ИТ.

Професионален опит: Над 10 години опит като Разработчик и администратор на онлайн платформи и приложения.  Експерт Обучение на персонала за работа с университетска информационна система. Експерт Разработване на Наръчник по качеството

Академични интереси:

Публикации на тема: Оптимизиране на системата за качество – условие за модерна и ефективна академична среда и Създаване на компонент от библиотечен софтуер с използване на CMS Joomla

Контакти:
Е-поща: dabs.projects@gmail.com

свържете се с нас