AGREEN Практикуваща общност

Практикуващата общност е един от най-ефективните подходи за изграждане и функциониране на мрежи и обмен на информация на транснационално ниво.

Имено с тази цел беше създадена и „Практикуващата общност AGREEN“ (AGREEN Community of practice), насочена към стимулиране и подпомагане развитието на климатоустойчивото земеделие в региона на Черноморския басейн.

Какво е “Практикуваща общност”?

„Практикуващата общност“ е подход за работа в мрежа, транснационален обмен на информация и усвояване на знания, насочен към обединяването на група от хора, които споделят общи интереси или проблеми в областта, в която работят, и които чрез редовно общуване и сътрудничество се учат един от друг.

Концепцията е въведена от двама учени в социалните науки – Джийн Лейв и Етиен Венгер – през деветдесетте години на миналия век. От тогава до сега се е превърнала в един от най ефективните начини за обмен на практики и опит между хора споделящи еднакви интереси.

Практикуващата общност може да възникне по естествен път, породена от общите интереси, които членовете й споделят в специфична сфера, или пък може да бъде създадена целенасочено, с оглед придобиване и обмен на знания в конкретна област.

Членовете на практикуващите общности могат да бъдат, както експерти и изследователи, които търсят решения на общи проблеми в дадена област, така и много често са хора, които са практици и ежедневно работят в тази сфера. Особено важен елемент за тази общности е насърчаването на свободния поток от информация между членовете, взаимния обмен на знания, добри практики, съвместното решаване на проблеми и създаването на взаимно изгодни възможности за членовете на общността.

elderly-person-children-holding-plant-scaled.jpg

AGREEN Практикуваща общност

“Практикуваща общност” AGREEN е група от професионалисти от Черноморския регион, които споделят интерес и експертиза в разработването на всички аспекти на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн.

AGREEN Общността е основана от партньорите по проекта и обединява отделни изследователи, практици, предприемачи и производители, както и техни секторни или бизнес организации, представляващи техните интереси (като: търговско-промишлени палати, кооперативи, асоциации и т.н.).

„Практикуващата общност“ (ПО) AGREEN се представлява от създадените контактни точки във всяка от държавите по проекта. Такива контактни точки има в България, Румъния, Турция, Грузия, Армения и Гърция, като тяхното функциониране се  поддържа от ПО координаторите и членовете на практикуващата общност (експерти към партньорските организации в проекта, които участват в развитието на ключовите разработки по проекта.

Дейности на Практикуваща общност AGREEN

icon-general-public.png

Координиране на транснационалното сътрудничество между експертите, участващи в разработването на продуктите по проекта

icon-general-public.png

Научноизследователски и развойни дейности в сферата на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн

icon-general-public.png

Поддръжка на интернет платформата на AGREEN за свързване и рекламиране на производителите, занимаващи се с консервационно и устойчиво земеделие в Черноморския басейн

icon-general-public.png

Популяризиране и насърчаване на климатоустойчивото земеделие на регионално, национално и международно ниво

icon-general-public.png

Изготвяне на климатоустойчиви модели за отглеждане на култури за Черноморския басейн

icon-general-public.png

Разработване и провеждане на учебен курс по „Предприемачество в климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн“

og-objectives.jpg

Практикуваща общност AGREEN
Контактни точки

Практикуваща общност Етичен кодекс

Свържете се с нас